O udruzi

Cilj UIR Đakovo je prikupljanje i obrada podataka o osobama s invaliditetom, poticanje osoba s invaliditetom da se učlanjuju u Udrugu, aktivno sudjelovanje u pružanju socijalne pomoći, te davanje uputa i preporuka pri rješavanju problema svojih članova.

Udruga pomaže pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, potiče  akcije u gradu i ostalim lokalnim zajednicama gdje djeluje, a kada je riječ o uklanjanju arhitektonskih barijera, iniciranje akcija za izgradnju… Pomaže redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite, u nabavi ortopedskih pomagala i drugih pomagala.

Organizira društvene, kulturne,  zabavne i sportske aktivnosti članova.Također, Udruga djeluje na suzbijanju i zaštiti od diskriminacije, animiranju članova i suradnika na volonterski rad, pružanju socijalnih usluga, suradnji s lokalnom upravom i samoupravom, suradnji s državnim tijelima uprave i resornim subjektima.